Hebräisch

בנוסף לאבחון בשפה הגרמנית, אנו שמים דגש על הערכת התפתחות השפה בשפת האם של הילדים. הערכה זו נעשית ע"י העברת שאלוני הורים. אנו מעבירים מבחנים ושאלונים בשפה העברית וכן נעזרים במהלך האנמנזה והאבחון בדוברי עברית כשפת אם, המיומנים בתחום.